Szanowni Państwo,

Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zostały przekazane naszej firmie, pragniemy Państwa poinformować, iż jesteśmy w pełni gotowi, aby chronić Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa.

Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są̨ przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które przysługują Państwu w związku z obowiązującymi przepisami.

Prosimy bardzo o zapoznanie się z poniższymi informacji.

1. Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest HydrogenTech Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-148), Ul. Samuela Bogumiła Lindego 14.

2. W jaki sposób można skontaktować się̨ w spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?
W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się̨ pod adresem e-mail: biurokrakow@hydrogentech.pl 

3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w następujących celach:

 • Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • Prowadzenie procesów rekrutacyjnych i zatrudnianie pracowników art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • Rozpatrywanie skarg i reklamacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym windykacja należności i prowadzenie postepowań sadowych, a następnie egzekucyjnych,
 • Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • Prowadzenie statystyk art. 6 ust. 1 lit. f RODO Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności,
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f RODO Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność,
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są̨ jedynie na podstawie posiadanych zgód Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną
  działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów,
 • Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności art. 6 ust. 1 lit. f RODO - Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.

4. Komu będą przekazywane dane osobowe?
Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności, w tym praw i obowiązków wynikających z zawartych umów. HydrogenTech Sp. z o.o. może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność firmy, np. obsługa księgowa, prawna, kadrowa, ubezpieczeniowa itp.

5. Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości, przepisy prawa pracy lub ich podanie jest niezbędne do zawarcia i zrealizowania przez HydrogenTech Sp. z o.o. praw i obowiązków wynikających z zawartych umów oraz rozliczenia prowadzonej działalności.

6. Jak długo są przetwarzane dane osobowe?
Okres przetwarzania danych osobowych przez HydrogenTech Sp. z o.o. zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez HydrogenTech Sp. z o.o. zgód lub innych oświadczeń:

 • Dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy przechowywane są przez czas niezbędny do jej wykonania oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpił ostatni kontakt w celu zawarcia umowy.
 • W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuży okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie.
 • Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będziemy przechowywali przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody.
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności dla celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • W celu wykazania rozliczalności będą przechowywane dane osobowe przez okres, w którym HydrogenTech Sp. z o.o. jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.

7. Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?
Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów prawa). W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii.

Można także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego. 

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Czy będziemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Zebrane przez HydrogenTech Sp. z o.o. dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

9. Czy będą przetwarzane dane osobowe w sposób automatyczny (w tym profilowane)?
HydrogenTech Sp. z o.o. nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach, jak również podejmujemy działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Unia Europejska